Snygga till mitt personliga brev (ed: seeking work, introduction text)

Jag nyligen flyttat tillbaka till min hemstad. Det som saknas på önskelistan är rätt jobb bara. Då jag tidigare har tjänstgjort i vår kommun och aktuell tjänst dykt upp igen så är min tolkning att jag platsar med redovisat i mikn CV. Jag fick kort ändå visa att den här gubben är prestigelös och har en bred repetioar. Intränad med 20 år på den här hemmaplanen så är jag defenetivt inte fast på en plats i laget utan kan förflytttas enkelt med. Betrakta mig som en generationsöverskridande kollega med två ben. Traditionella och modern. Jag är väldigt digitaliserad men se det som en tillgång och inte ett bekymmer.

Jag fick chansen förra sommaren att arbetsträna ett tag kort i två roller tack vare att Stefan Lysén såg mig. Tjänsten fanns även även då i samma utformning men den var då aldrig tillgänglig med den roll jag hade då som långtidsarbetslös som hamnat på AME. Jag kan fortsätta att arbetsträna igen med praktik. Det är utan köpplikt och arbetsmarknaden sponsrar ju en enkel övning. Det viktigaste är att jag är hemskt självgående på gott och ont beroende på hur man ser på detta. Finnasiellt kan ni betrakta den egenskapen som resursnål även om jag är lite ringrostig. Jag har ju inte haft behörigheten till INCIT Xband ännu men har ju lämnat ett avtryck som får vara min refferens. Jag hoppas att människan bakom denna drifteknikern kan skilja mig fråm mervärdet till mitt kärnvärde bara. Att jag kan spelreglerna och är en genuin lagspelare som älskar mötet med människor på den här hemmaplanen bör man knappast betvivla över även om bortaplanens krav var en kommunikativ olikhet med det jag lämnat kvar i Halmstad. Det är min vinst av olikhet av ett mervärde i vardagen där mötet med mig i olika roller bara är en outsagd vinst. För visst är olikheten i spets till en grundläggande kärntjänsten olikhetens spets i lagspelet. Med hänvisning till min CV så är jag en prestigelös problemlösare bara. Enskilt som självgående men aldrig utan ett säkerhetstänk. I laget så är den underbara samverkan mitt ärlioga driv med passion. Annars hade jag knappast överlevt det jag gjort. Att se och stötta mina medmänniskor är en röd tråd i mitt liv och något som varit viktigt och naturligt för mig redan från min barndom. Den röda tråden går genom en funktionsnedsatt bror, mina uppdrag som FN-soldat, som egenföretagare och arbetsledare samt inte minst som far till fyra söner. Och snart kan jag även titulera mig farfar. På min fritid uppskattar jag att motionera, vara ute i naturen och fiska. Men mycket av min tid lägger jag såklart på mina barn.

Jag är född och uppvuxen i Varberg, och efter ett antal äventyr har jag nu flyttat tillbaka igen till min hemstad. Det skulle då vara fantastisk roligt att få lära känna er bättre och samtidigt presentera mig själv närmare, för att finna ut om mina egenskaper, värderingar och kompetenser motsvarar det ni söker. Jag kommer att vara världens bästa arbetskamrat och er hållbara framtidsinvestering där jag är som bäst nu. Låt mig förklara detta enkelt utan allt för mycket ord i en intervju.

Med vänlig hälsning:

Mats Urbansson

Mobil: 072-321 35 88

Email: urbanssonmats@gmail.com

Hej mästare, och välkommen till communityforumet, jag hoppas att du hittar det du letar efter, om du letar efter chatGPT kan du hitta det här, var försiktig med att posta din e-post på ett offentligt forum, annars kan du sluta med mycket skräppost i din inkorg.

TLDR for everyone else:
Mats is in Varberg (Sweden) and looking for work, here’s the full text in English:

Summary

I recently moved back to my hometown. The only thing missing on my wish list is the right job. Since I have previously served in our municipality and the current position has come up again, my interpretation is that I qualify with what is stated in my CV. I was able to briefly show that this old man is prestigeless and has a broad repertoire. Trained with 20 years on this home ground, I am definitely not stuck in one place on the team but can easily be moved. Consider me as a generation-crossing colleague with two legs. Traditional and modern. I am very digitalized but see it as an asset, not a problem.

I had the chance last summer to work train briefly in two roles, thanks to Stefan Lysén noticing me. The position was also available in the same form back then, but it was never accessible with the role I had as a long-term unemployed person who ended up on AME. I can continue to work train again with an internship. It is without purchase obligation, and the labor market sponsors a simple exercise. The most important thing is that I am terribly self-reliant for better or worse, depending on how you look at it. Financially, you can consider this trait as resource-saving, even if I am a bit rusty. I have not yet had access to INCIT Xband, but I have left a mark that can be my reference. I hope that the person behind this drift technician can distinguish me from the added value to my core value. That I know the rules of the game and am a genuine team player who loves meeting people on this home ground should hardly be doubted, even if the away ground’s requirements were a communicative difference from what I left behind in Halmstad. It is my win of the difference of an added value in everyday life where the meeting with me in different roles is just an unsaid win. Because the difference at the tip is a fundamental core service difference in team play. Referring to my CV, I am a prestigeless problem solver. Alone as self-reliant but never without a safety mindset. In the team, the wonderful cooperation is my honest drive with passion. Otherwise, I would hardly have survived what I have done. To see and support my fellow human beings is a common thread in my life and something that has been important and natural to me since childhood. The red thread runs through a disabled brother, my missions as a UN soldier, as a self-employed person and work manager, and not least as the father of four sons. And soon, I can also call myself a grandfather. In my free time, I appreciate exercising, being out in nature, and fishing. But, of course, I spend much of my time on my children.

I was born and raised in Varberg, and after several adventures, I have now moved back to my hometown. It would be incredibly fun to get to know you better and at the same time present myself in more detail to find out if my qualities, values, and competencies match what you are looking for. I will be the world’s best coworker and your sustainable future investment, where I am at my best now. Let me explain this simply without too many words in an interview.

Kind regards:

Mats Urbansson

1 Like